Ngày 26 tháng 4 năm 2018 trường MN Tân Long- Yên Sơn Tổ chức "Hội khỏe măng non"